Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Utworzono dnia 11.03.2020

28.09.2020r. Informację o wynikach naboru umieszczono w załączeniu

 

22.04.2020r. Informacja

W związku z pandemią koronawirusa i COVID-19 termin rozmów kwalifikacyjnych zostaje przesuniety o miesiąc. Przybliżony termin rozmów kwalifikacyjnych to 2 połowa maja br.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i księgowych w Zakładzie Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem

Dyrektor ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i księgowych w Zakładzie Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem

 

1. Nazwa i adres jednostki:

 

Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem,

Hyżne 628,

36-024 Hyżne.

 

2. Wymagania niezbędne:

 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Wykształcenie średnie.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

1. Mile widziany min. 2-letni staż pracy w administracji lub księgowości.

2. Mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość, administracja lub zarządzanie.

3. Umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce.

4. Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność za realizowane zadania, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, sumienność, terminowość, komunikatywność.

5. Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.

6. Umiejętność pracy w zespole.

7. Biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.

8. Znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych.

9. Znajomość przepisów:

• ustawy o samorządzie gminnym,

• ustawy o pracownikach samorządowych,

• ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

• ustawy prawo zamówień publicznych,

10. Znajomość zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. Kontrola obiegu dokumentów wg ustalonych procedur.

2. Obsługa programu rozliczenia komunalne, wystawianie faktur.

3. Sporządzanie umów z kontrahentami.

4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

5. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

6. Kontrola i rozliczanie kart drogowych.

7. Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdów.

8. Wsparcie administracyjne pozostałych działów.

9. Samodzielne realizowanie zleconych zadań

10. Kontrola rozliczeń magazynowych.

11. Rejestrowanie pism i dokumentów przychodzących i wychodzących.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

 

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników

samorządowych.

4. Praca wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.

5. Praca umysłowa o charakterze administracyjnym, siedząca, przy komputerze powyżej 2 godzin dziennie, wymagająca kontaktów z petentami.

6. Miejsce pracy -  Siedziba ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem, Hyżne 628.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1. Curriculum vitae (CV)

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy).

5. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór –

załącznik nr 2 do ogłoszenia).

8. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do

ogłoszenia).

9. Kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy,certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. administracyjnych i księgowych” w siedzibie Zakładu, (sekretariat) lub przesłać na adres: ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem, Hyżne 628, 36-024 Hyżne, w terminie do dnia 25 marca 2020 r. Decyduje data wpływu na sekretariat. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA: ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub

ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja o wyniku naboru

Utworzono dnia 28.09.2020, 14:30

Lista kandydatów

Utworzono dnia 31.03.2020, 12:29

Zał. nr 2: Oświadczenia

Utworzono dnia 13.03.2020, 07:49

Zał. nr 1: Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 11.03.2020, 11:33

Siedziba Zakładu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  730-1530

Wtorek 730-1530

Środa  730-1530

Czwartek 730-1530

Piątek  730-1530