Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem

Przyłączenia

Jeżeli chcesz podłączyć się do gminnej sieci wod.-kan., ewentualnie chcesz zalegalizować istniejące już przyłącze, poniżej znajdziesz kolejne kroki jakie w tym celu należy poczynić:

1.        Uzyskanie warunków technicznych na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Pierwszym krokiem w kierunku wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest wystąpienie z Wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Aby uzyskać takie warunki należy złożyć wypełniony wniosek wraz z dwoma egzemplarzami aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. Termin wydania warunków technicznych - do 21 dni od dnia złożenia wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać w ZUK w Hyżnem.

2.        Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wod.-kan.

Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy opracować projekt techniczny lub plan sytuacyjny (zgodnie z art. 29a Prawo budowlane). Wykonanie projektu technicznego przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych należy zlecić projektantowi posiadającemu uprawnienia projektowe w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

3.        Uzgodnienie projektu technicznego.

Projekty techniczne nowo projektowanych przyłączy, sieci i urządzeń wod.-kan. można uzgodnić w ZUK w Hyżnem. Aby uzyskać uzgodnienie projektu technicznego należy złożyć min. 2 egz. kompletnego projektu technicznego z których jeden pozostaje w archiwum Zakładu.

UWAGA: Uzgodnienie projektu technicznego nie jest obligatoryjne.

4.        Wykonanie przyłącza.

Na 14 dni przed przystąpieniem do wykonywania przyłączy należy zgłosić się do ZUK w Hyżnem celem spisania umowy przyłączeniowej, umówienia się na dokonanieprzeglądu technicznego na etapie budowy przyłacza, odbiorów końcowych nowo wykonywanych przyłączy oraz na spisanie protokołu odbioru.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do budowy należy dołączyć:

-        Pozwolenie na budowę wydane przez uprawniony organ jeśli przyłącz realizowany jest w ramach pozwolenia na budowę,

-        Zgłoszenie  do Starostwa Powiatowego  jeśli przyłącz realizowany jest w ramach Zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych,

-       w szczególnych przypadkach prace realizowane mogą być zgodnie z: art 29a. Prawo budowlane

-        projekt techniczny lub plan suytuacyjny,

-        dane wykonawcy robót.

Budowę przyłączy do sieci należy zlecić wykonawcy sieci i urządzeń wod.-kan., posiadającemu odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie.

5.        Przyłączenie nowego przyłącza do sieci gminnej.

Sieć wod.-kan. jest w posiadaniu ZUK w Hyżnem i wszelkie czynności i roboty związane z przyłączeniami do w/w sieci wykonuje tylko ZUK w Hyżnem. Po wykonaniu przyłącza Inwestor zleca w ZUK w Hyżnem wykonanie włączenia nowo wybudowanego przyłącza do gminnej sieci wod.-kan.

6.        Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanego przyłącza.

Po wykonaniu przyłącza należy uprawnionemu geodecie zlecić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. W protokole odbioru zostaje wpisany termin oddania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Do tego czasu nowo wybudowane przyłącze zostaje odebrane warunkowo. Dokumentację powykonawczą geodezyjną należy dostarczyć do Biura ZUK w Hyżnem.

7.        Odbiory techniczne.

Po ukończeniu robót montażowych na przyłączu, a przed zasypaniem przewodów wod.-kan., należy zgłosić w Biurze ZUK w Hyżnem gotowość do przystąpienia do przeglądu technicznego przyłącza. Budowa przyłącza zakończona musi być odbiorem technicznym oraz sporządzeniem protokołów odbioru.

8.        Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla nowych przyłączy.

Po zakończonym odbiorze i dostarczeniu kompletu dokumentów należy zgłosić się do Biura ZUK w Hyżnem celem zawarcia umowy na: dostawę wody, odprowadzanie ścieków.

9.        Ogólne warunki zawierania umów.

Umowy na dostarczaną wodę lub odprowadzanie ścieków zawiera się z prawnymi właścicielami nieruchomości a w uzasadnionych przypadkach z osobami, które korzystają z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W celu zawarcia umowy należy przedłożyć:

·        w przypadku gospodarstw domowych:

-         Akt notarialny kupna-sprzedaży,

-         Akt własności, umowę najmu, dzierżawy,

-         1 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uzbrojenia, ksero szkicu polowego i aktualny wypis rejestru gruntów

·        w przypadku przemysłowych odbiorców usług oraz odbiorców prowadzących działalność gospodarczą:

-         Akt notarialny kupna-sprzedaży,

-         Akt własności, umowę najmu, dzierżawy,

-         Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-         Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON lub decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,

-         Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Przedsiębiorców.

10.    Rozliczenia i faktury za dostawę wody i odbiór ścieków.

W Biurze ZUK w Hyżnem mogą załatwić wszelkie sprawy związane z wystawianiem faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, zgłosić reklamacje do wysokości wystawionych faktur, wyjaśnić wszelkie niejasności co do płatności za świadczone przez ZUK w Hyżnem usługi.

Siedziba Zakładu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  730-1530

Wtorek 730-1530

Środa  730-1530

Czwartek 730-1530

Piątek  730-1530