Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem

Kruszywa

Hyżne, 08.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert cenowych dostawy kruszyw:

 

Zamawiający:    

Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem

36-024 Hyżne 628

tel./ fax: 17 229-53-06, e-mail: sekretariat.zukir@hyzne.pl ,

 

Osoba do kontaktów: Dyrektor Marcin Warchoł

                                   tel. 17 229 53 06 wew. 23

 

I.     Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa dla Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem.
 2. Zamówienie będzie obejmowało następujące rodzaje kruszywa w ilościach wynikających z potrzeb i zadań realizowanych przez Zakład w ciągu 2024 roku:
 • Kliniec (0-31,5mm lub 3-31,5mm)
 • Tłuczeń drogowy (0-63mm lub 31,5-63 mm)
 • Piasek płukany
 • Piasek kopany na podsypki
 • Pospółka
 1. Kruszywo nie może być zanieczyszczone w postaci: drutów, gwoździ mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych zanieczyszczeń (niesortowane kruszywo, ziemia itp.) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń.
 2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres realizacji. Dostawa będzie obejmować: sprzedaż, załadunek, wyznaczenie objętości lub ważenie, transport a także rozładunek kruszywa. 80% dostawy przedmiotu zamówienia przewidziano autami 10-18m3, rozładunek na hałdę, pozostałe 20% autami 5-10m3 z rozsypaniem na drogi. Szczegółowy zakres każdorazowych dostaw obejmujących przedmiot zamówienia zostanie określony przez Zamawiającego w zleceniu pisemnym (e-mail) lub telefonicznym.
 3. Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe kruszyw objętych przedmiotem zamówienia określone w kalkulacji cenowej zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością kruszywa, potwierdzoną przez Zamawiającego.
 4. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami wystawianymi po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zleconych dostaw.
 5. Warunki płatności: przelew 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury z możliwością wydłużenia pisemną prośbę Zamawiającego

 

II.     Sposób realizacji:

Dostawy zamówionego kruszywa w ustalone miejsce na terenie Gminy Hyżne, w terminie 1-3 dni roboczych (w zależności od wielkości zamówienia) od daty wykonania zlecenia pisemnego lub telefonicznego.

 

III.    Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.01.2025 r.

 

IV.    Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być:
 1. opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 4. podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

4. Oferta musi zawierać:

 1. pełną nazwę Wykonawcy z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu lub maila,
 2. cenę oferowaną, za 1m³ poszczególnych kruszyw, podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami),

5. Termin związania ofertą: 15 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

 

V.    Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę (na załączonym formularzu ofertowym) należy złożyć w siedzibie  Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem, Hyżne 628 36-024 Hyżne, lub przesłać na adres e-mail: marcin.zukir@hyzne.pl , w terminie:  do 25.01.2024 roku.

 

VI.   Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

 

VII.      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

UWAGA:            

Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, do wezwania wybranych oferentów w celu wyjaśnień i weryfikacji złożonych ofert oraz przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

VIII   Załączniki:

 • formularz ofertowy – zał. Nr 1

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy. doc

Utworzono dnia 09.01.2024, 10:11

Siedziba Zakładu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  730-1530

Wtorek 730-1530

Środa  730-1530

Czwartek 730-1530

Piątek  730-1530