Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem

Rury i armatura wod-kan

Zamawiający:    

Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem

36-024 Hyżne 628

tel./ fax: 17 229-53-06,

e-mail: sekretariat.zukir@hyzne.pl,

Hyżne, dnia 08.01.2024 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130tys. zł

„Sukcesywna dostawa rur PE i PVC i armatury wod-kan do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem”.

 

I.        Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy rur PE i PVC i armatury wod-kan do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem.

1.      Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania rur i armatury objętej przedmiotem zamówienia fabrycznie nowych, każdy typ asortymentu winien pochodzić od jednego producenta. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą.

2.      Dostarczany przedmiot musi posiadać aktualne certyfikaty, atest Higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia oraz deklaracje zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia certyfikatów, atestów, W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z parametrami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji, lub dostarczenia przedmiotu wadliwego Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

3.      Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem.

4.      Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe dostaw objętych przedmiotem zamówienia określone w kalkulacji cenowej zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością potwierdzoną przez Zamawiającego.

5.      Zakres dostaw objętych przedmiotem zamówienia:

Załącznik Nr 1

6.      Wymagane dokumenty:

·         Atest higieniczny.

·         Aprobata IBDiM z zapisem o możliwości układania rur w przewiercie sterowanym bez rury osłonowej dla rur PE100 RC

·         Deklaracji zgodności oraz karty katalogowej produktu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

7.      Warunki płatności: przelew 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury z możliwością wydłużenia pisemną prośbę Zamawiającego.

8.      Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane produkty: zgodnie z udzielaną gwarancją producenta lecz nie mniej niż 12 m-cy.

 

II.        Sposób realizacji zamówienia:

1.    Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres realizacji umowy. Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym (email) lub telefonicznym zleceniu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego asortymentu w terminie 72 godzin od złożonego przez Zamawiającego zlecenia.

2.    Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 700 do godz. 1500 od poniedziałku do piątku.

3.    Zamawiający zastrzega sobie, że razie pilnego zapotrzebowania na materiały (np. awarii), asortyment sprecyzowany w załączniku nr 1 musi być dostępny na bieżąco (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) u Wykonawcy.

4.    Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

 

III.        Termin realizacji zamówienia:

        Do 31.01.2025 r.

IV.       Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

2.      Oferta powinna być:

a)      opatrzona pieczątką firmową,

b)      posiadać datę sporządzenia,

c)      zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

d)      zawierać adres email (do odbierania zamówień pisemnych)

e)      podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego

do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

3.      Oferta musi zawierać:

a)      pełną nazwę Wykonawcy z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu lub maila,

b)      cenę jednostkową oferowaną, , podaną w formie netto i brutto.

4.      Termin związania ofertą: 15 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

 

V.         Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę (na załączonym formularzu ofertowym) należy złożyć w siedzibie  Zakładu:

Zakład  Usług Komunalnych w Hyżnem                    

Hyżne 628                                                                                                                     

36-024 Hyżne

lub przesłać na adres email: marcin.zukir@hyzne.pl w terminie:  do 31.01.2024 roku.

 

VI.       Ocena ofert:

1.    Ocena ofert

1.      Zamawiający oceni oferty w oparciu o następujące kryteria:

                Cena 100%

 

VII.      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1.      Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

UWAGA:            

Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, do wezwania wybranych oferentów w celu wyjaśnień i weryfikacji złożonych ofert oraz przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy. doc

Utworzono dnia 09.01.2024, 10:13

Siedziba Zakładu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  730-1530

Wtorek 730-1530

Środa  730-1530

Czwartek 730-1530

Piątek  730-1530