Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem

Usługi geodezyjne

Zamawiający:    

Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem

36-024 Hyżne 628

tel./ fax: 17 229-53-06,

e-mail: sekretariat.zukir@hyzne.pl,

Hyżne, dnia 08.01.2024 r.

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130tys. zł

"Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem, wynikających z rozbudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hyżne w 2024 r."

I.       Przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2024 r. usług geodezyjnych na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem, wynikających z budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hyżne. 

2.      Zamówienie będzie obejmowało wykonanie następujących prac geodezyjnych:

·         wykonanie map do celów projektowych pod rozbudowy sieci wod-kan

·         wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych

3.      Przedmiot zamówienia będzie wykonywany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres realizacji umowy. Szczegółowy zakres każdorazowych usług projektowych, obejmujący przedmiot zamówienia, zostanie określony przez Zamawiającego w zleceniu pisemnym (e-mail, fax.) lub telefonicznym.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości zamawianych usług, tj. zmniejszenia lub zwiększenia, a zaoferowana cena jednostkowa usługi nie ulegnie zmianie. Zmiana ta nie będzie wymagała formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

5.      Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe usług objętych przedmiotem zamówienia określone w kalkulacji cenowej zgodnie z faktycznie wykonaną ilością usług, potwierdzoną przez Zamawiającego.

6.      Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zleconych usług.

7.      Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

II.    Sposób realizacji zamówienia:

               Usługi geodezyjne na rzecz ZUK w Hyżnem  na terenie gminy Hyżne.

III. Termin realizacji zamówienia:

                Do 31.01.2025 r.

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1.      Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

2.      Oferta powinna być:

·         opatrzona pieczątką firmową,

·         posiadać datę sporządzenia,

·         zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

·         podpisana czytelnie przez wykonawcę.

3.      Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim.

4.      Oferta musi zawierać:

·         pełną nazwę Wykonawcy z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu lub maila,

·         cenę oferowaną, za wykonanie poszczególnych usług, podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami),

·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.      Termin związania ofertą: 15 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

V.    Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę (na załączonym formularzu ofertowym) należy złożyć w siedzibie  Zakładu:

Zakład  Usług Komunalnych w Hyżnem                    

Hyżne 628                                                                                                                     

36-024 Hyżne

lub przesłać na adres email: marcin.zukir@hyzne.pl w terminie:  do 25.01.2024 r.

VI.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

2.      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wybór podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty.

UWAGA:            

Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, do wezwania wybranych oferentów w celu wyjaśnień i weryfikacji złożonych ofert oraz przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie dyspozycyjność Wykonującego w godzinach pracy Zakładu tj. 7:30-15:30 w celu koordynacji i nadzoru nad przebiegiem i postępem wykonywanych usług geodezyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

VII.          Osoby upoważnione do kontaktu:

1.      Marcin Warchoł –Dyrektor

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy. doc

Utworzono dnia 09.01.2024, 10:02

Siedziba Zakładu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  730-1530

Wtorek 730-1530

Środa  730-1530

Czwartek 730-1530

Piątek  730-1530