Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem

Nabory

Nabór na wolne stanowisko inkasent / konserwator Stacji Uzdatniania Wody w Zakładzie Usług Komunalnych w Hyżnem

Dyrektor ZUK w Hyżnem ogłasza nabór na stanowisko inkasent / konserwator Stacji Uzdatniania Wody w Zakładzie Usług Komunalnych w Hyżnem

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem,

Hyżne 628,

36-024 Hyżne.

 

2. Wymagania niezbędne:

1. Prawo jazdy kat. B

2. Znajomość topografii gminy Hyżne

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

4. Wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe: hydraulik/elektryk/automatyk.

5. Dyspozycyjność.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1. Mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze hydraulik / elektryk / automatyk.

2. Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność za realizowane zadania, rzetelność, sumienność, terminowość, komunikatywność.

3. Znajomość obsługi komputera, urządzeń typu PSION, urządzeń mobilnych z ANDROID (smartfon, tablet).

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Odczyty wodomierzy, wystawianie faktur VAT, obsługa urządzenia PSION.

2. Roznoszenie dokumentów, umów.

3. Wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy.

4. Bieżące utrzymanie obiektów wodociągowych (koszenie trawy, drobne naprawy)

5. Okazyjne wykonywanie innych prac ogólnobudowlanych oraz prac związanych z utrzymaniem zieleni.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę - pełny etat.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Wynagrodzenie 3010zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (5-20%) + premia uznaniowa do 20%.

4. Ryczałt na używanie prywatnego samochodu do cełów służbowych - 300km/miesiąc * 0,8358zł/km=250,74zł/miesiąc

5. Miejsce pracy -  obszar całej Gminy Hyżne.

 

6. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae (CV)

2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy).

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „inkasent / konserwator stacji uzdatniania wody w siedzibie Zakładu, (sekretariat) lub przesłać na adres: ZUK w Hyżnem, Hyżne 628, 36-024 Hyżne, w terminie do dnia 7 lipca 2022 r. Decyduje data wpływu na sekretariat. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA: ZUK w Hyżnem nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub

ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Siedziba Zakładu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  730-1530

Wtorek 730-1530

Środa  730-1530

Czwartek 730-1530

Piątek  730-1530